ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมและคุณภาพในการรับเข้าศึกษา โดยให้การช่วยเหลือให้นิสิตได้ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เต็มตามศักยภาพและมีงานทำ จึงได้นำยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธ์ มาตรการ
1. จัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนพิการที่มีศักยภาพได้เข้าเรียน 1.จัดสรรโควตาให้กับนักเรียนพิการที่มีศักยภาพได้เข้าเรียน
2. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฐาน ข้อมูลสำหรับแนะแนวการศึกษาต่อ
3. ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา พิเศษขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความ พร้อมด้านต่างๆ เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
4. ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษและนักวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตผู้พิการ
กลยุทธ์ มาตรการ
1. พัฒนาระบบบริการสนับสนุนนิสิตพิการเพื่อ ส่งเสริมการเรียนของนิสิตผู้พิการ 1. จัดตั้งศูนย์บริการและสนับสนุนสำหรับนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยพะเยา (Disability Support Service Center of University of Phayao)
2.จัดหาและปรับปรุงเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความ สะดวก สิ่งจำเป็นต่างๆ และความช่วยเหลืออื่นใดที่ เอื้อต่อการศึกษาของนิสิตผู้พิการ
3. สร้างเครือข่าย/พันธมิตร/ความสัมพันธ์กับองค์กร สถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษและการพัฒนาศักยภาพนิสิตพิการ 1.ให้มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดศึกษา พิเศษ
2. เสริมสร้างความเข้าใจ เทคนิค ทักษะของบุคลากร ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือนิสิตพิการอย่างบูรณาการ
3. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง สำหรับการจัดการศึกษาพิเศษและการพัฒนาศักยภาพ นิสิตพิการ อาทิ จิตแพทย์และประสาทอายุรแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด เป็นต้น
4. จัดสรรอัตรากำลังในการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับ นิสิตผู้พิการให้เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้
กลยุทธ์ มาตรการ
1. ผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านคน พิการ 1. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน คนพิการ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ละการประกอบอาชีพของคนพิการ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตผู้พิการ
กลยุทธ์ มาตรการ
1. ส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของบัณฑิตผู้พิการ 1. ส่งเสริมให้นิสิตพิการมีงานทำในระหว่างศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบเพื่อนช่วยเพื่อนระบบสหกิจศึกษา
2. ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรคนพิการใน การจัดหาทุนสนับสนุนการจัดทำ “โครงการการ ประกอบอาชีพของบัณฑิตพิการ”
เป้าหมาย

ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) เป็นงานที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้แก่นิสิตพิการในระดับอุดมศึกษา เช่น ด้านร่างกาย ด้านการมองเห็น และด้านการได้ยิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีเป้าหมายดังนี้

  1. นิสิตพิการของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับบริการและสนับสนุนด้านการศึกษา สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมนิสิตปกติ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขตลอดจนสำเร็จการศึกษา
  2. นิสิตตาบอดได้รับบริการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอนอักษรปกติเป็นหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียง
  3. นิสิตพิการได้รับคำแนะนำปรึกษา สามารถยืมอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อที่จำเป็นใน การเรียนของนิสิตพิการได้
  4. ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยพะเยา มีเครือข่ายกับสถาบันการ ศึกษาระดับต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ