ประวัติหน่วยงาน

(1) งานบริการสนับสนุนสำหรับนิสิตพิการ หรือเรียกสั้นๆ ว่า DSS มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Disability Support Services คือ งานบริการสนับสนุนทางการศึกษาที่ช่วยให้นิสิตที่มีความพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตปกติ โดยลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของนิสิตพิการ และจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นิสิตพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความต้องการจำเป็นของนิสิต

(2) มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มรับนักเรียนที่มีความบกพร่องหรือพิการทางการมองเห็นเข้าเรียนร่วม ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา นิสิตที่มีความบกพร่องหรือพิการรายแรกเป็นนิสิตที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น สำหรับการเรียนร่วมของนิสิตที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ก็มีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 เช่นกัน แต่ในขณะนั้นระบบสนับสนุนทางการศึกษายังไม่ชัดเจน โดยส่วนใหญ่นิสิตที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวจะใช้ความสามารถและการช่วยเหลือตนเองในการเรียน

(3) พ.ศ. 2551 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคน ตาบอดลำปาง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย การไปศึกษาดูงานในคราวนี้ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดลำปาง โดย ดร.ประหยัด ภูหนองโอง ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ และเครื่องสแกนเนอร์สำหรับให้บริการพิมพ์หนังสือ/เอกสารอักษรเบรลล์แก่นิสิตที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเป็นการชั่วคราว

(4) พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และบริษัทเบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา (DSS)

(5) ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 161,044 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสี่บาทถ้วน) เพื่อจัดจ้างบุคลากรประจำศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) จำนวน 1 อัตรา จัดซื้อเครื่องบันทึกและเล่นสื่อเสียงระบบเดซี่ จำนวน 2 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

(6) และในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐฯ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ลงประกาศในราชกิจนุเบกษา วันที่ 16 กรกฎาคม เล่ม 172 ตอนที่ 44 ก ได้จัดตั้ง ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยพะเยา (Disability Support Services Center of University of Phayao) ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และดำเนินภารกิจสืบต่อไป