โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

อธิการบดี

อาจารย์ วุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.อทิติ วลัญช์เพียร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ

นางสาวปริตา เจริญสิน

นักวิชาการศึกษา

นายอภิเชษฐ ดูใจ

นักวิชาการศึกษา

นายอิศรา จติกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกชพร เขื่อนเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป