โครงสร้างหน่วยงาน

ดร.อทิติ วลัญช์เพียร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ

นางสาวปริตา เจริญสิน

นักวิชาการศึกษา

นายอภิเชษฐ ดูใจ

นักวิชาการศึกษา

นายอิศรา จติกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกชพร เขื่อนเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป