ปฏิทินกิจกรรมของกองฯ

ปฏิทินกิจกรรมของกองฯ

วันที่ กิจกรรม สถานที่
4 มกราคม 2556 ประชุมศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ณ หอประชุมพญางําเมือง
4 มกราคม 2556 ประชุมศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ณ หอประชุมพญางําเมือง
4 มกราคม 2556 ประชุมศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ณ หอประชุมพญางําเมือง
4 มกราคม 2556 ประชุมศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ณ หอประชุมพญางําเมือง
4 มกราคม 2556 ประชุมศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ณ หอประชุมพญางําเมือง