ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ

                                        แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559

                                         ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ                                                         

ลำดับ

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

เริ่มทำ

เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

1

ศบพ.5901001

โครงการเยี่ยมเยือนและนิเทศนิสิตฝึกงาน

40,000

ต.ค.-พ.ย.58

-

อิศรา

2

ศบพ.5901002

โครงการการติดตามการดำเนินชีวิตของนิสิตพิการ

0

ต.ค.58-ก.ย.59

-

อิศรา

3

ศบพ.5901003

โครงการวิจัยฯ

10,000

ต.ค.58-ก.ย.59

-

อ.เอก

4

ศบพ.5901004

โครงการจัดนิทรรศการวันคนพิการสากลร่วมกับจังหวัด

5,000

ก.พ.59

-

อิศรา

5

ศบพ.5901005

โครงการจัดหางานและฝึกอาชีพเสริมสำหรับนิสิตพิการ

13,000

เม.ย.-ส.ค.59

-

อิศรา

6

ศบพ.5901006

โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตพิการ

20,000

พ.ค.59

-

อิศรา

7

ศบพ.5901007

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

69,000

มิ.ย.59

-

อภิเชษฐ

8

ศบพ.5901008

โครงการสอนเสริมเพิ่มทักษะวิชาการ

10,000

มิย.-ก.ค.59

-

ปริตา

9

ศบพ.5901009

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ

3,000

ก.ค.59

-

กชพร

10

ศบพ.5905010

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2559

5,000

ก.ค.59

-

อภิเชษฐ

11

ศบพ.5901011

โครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

15,000

ก.ย.59

-

ปริตา

12

ศบพ.5901012

โครงการเครือข่ายฯ(นอกแผน)

 

-

-

-

อิศรา

13

ศบพ.5901013

โครงการนวัฒกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกนิสิตพิการ(นอกแผน)

-

-

-

ปริตา

14

-

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

25,000

ก.ค.58

-

อภิเชษฐ

15

-

จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

10,000

ม.ค.58

-

อภิเชษฐ

 

 

รวม

 225,000

 

 

 

                                    แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560

                                      ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ

ลำดับ

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

เริ่มทำ

เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

1

ศบพ.6001001

โครงการเยี่ยมเยือนนิสิตพิการ

30,000

ธ.ค. 59

-

อิศรา

2

ศบพ.6001002

โครงการติดตามการดำเนินชีวิตของนิสิตพิการ

0

ต.ค.59-ก.ย.60

-

อิศรา

3

ศบพ.6001003

โครงการวิจัยการปรับตัวของนิสิตพิการในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา

5,000

ต.ค.59-ก.ย.60

-

ปริตา

4

ศบพ.6001004

โครงการจัดนิทรรศการวันคนพิการสากลร่วมกับจังหวัด

3,000

ก.พ.60

-

อิศรา

5

ศบพ.6001005

โครงการจัดหางานและฝึกอาชีพเสริมสำหรับนิสิตพิการ

13,000

เม.ย.-ส.ค.60

-

อภิเชษฐ

6

ศบพ.6001006

โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตพิการ

20,000

พ.ค.60

-

อิศรา

7

ศบพ.6001007

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

50,000

มิ.ย.60

-

อภิเชษฐ

8

ศบพ.6001008

โครงการสอนเสริมเพิ่มทักษะวิชาการ

5,000

มิย.-ก.ค.60

-

ปริตา

9

ศบพ.6001009

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ

3,000

ก.ค.60

-

กชพร

10

ศบพ.6005010

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560

5,000

ก.ค.60

-

อภิเชษฐ

11

ศบพ.6001011

โครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

15,000

ก.ย.60

-

ปริตา

13

ศบพ.6001012

โครงการส่งเสริมสร้างนวัฒ กรรมสิ่งอำนวยความสะดวกนิสิตพิการ

30,000

ต.ค.59-ก.ย.60

-

ปริตา

14

ศบพ.6001013

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้นิสิตพิการ

10,000

ต.ค.59-ก.ย.60

-

อิศรา

15

-

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

25,000

ก.ค.60

-

อภิเชษฐ

16

-

จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

16,000

ม.ค.60

-

อภิเชษฐ

****

 

โครงการเครือข่ายนิสิตพิการ (งบประมาณ มหาวิทยาลัย + ลงทะเบียน)

 

 

 

โครงการที่จะขอเพิ่มเข้าในปี 2561

****

 

โครงการประชุมเครือข่ายบุคลากร (งบประมาณ ลงทะเบียน)

 

 

 

โครงการที่จะขอเพิ่มเข้าในปี 2561

-

-

รวม

230,000

-

-

-
                                     แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  2561

                                        ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ


ลำดับ

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

เริ่มทำ

เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

1

ศบพ.6101001

โครงการเยี่ยมเยือนนิสิตพิการ

30,000

ธ.ค. 60

-

อิศรา

2

ศบพ.6101002

โครงการวิจัยความพึงพอใจ ของนิสิตพิการที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน

3,000

ต.ค.60-ก.ย.61

-

อภิเชษฐ

3

ศบพ.6101003

โครงการจัดนิทรรศการวันคนพิการสากลร่วมกับจังหวัด

3,000

ก.พ.61

-

อิศรา

4

ศบพ.6101004

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

75,000

มิ.ย.61

-

อภิเชษฐ

5

ศบพ.6101005

โครงการสอนเสริมเพิ่มทักษะวิชาการ

2,000

มิย.-ก.ค.61

-

ปริตา

6

ศบพ.6101006

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ

3,000

ก.ค.61

-

กชพร

7

ศบพ.6105007

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนิสิตพิการ

12,000

ก.ค.61

-

อภิเชษฐ

8

ศบพ.6101008

โครงการเสริมทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

5,000

ส.ค.61

อาทิตย์แรก

-

ปริตา

9

ศบพ.6101009

โครงการนวัฒกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นิสิตพิการ

25,000

ต.ค.60-ก.ย.61

-

อิศรา

10

ศบพ.6101010

โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายนิสิตพิการ

40,000

ม.ค.61

-

กชพร

11

ศบพ.6101011

โครงการสานสัมพันธ์ประชุมเครือข่ายบุคลากร เพื่อการจัดการองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพเครือข่ายนิสิตพิการ (งบประมาณ ลงทะเบียน)

28,000

ม.ค.61

-

กชพร

12

-

จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

15,000

ม.ค.61

40 เล่ม

ขาวดำ

อภิเชษฐ

 

 

รวม

266,000

-

-

-


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: issara.ja วันที่: 12 Jun 2018 09:06