ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การติดตามประเมินผลการดำเนินการแผนปฏิบัติงานประจำปี


แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559…รอบ 6เดือน 

หน่วยงาน ..ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ..

1.       โครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของหน่วยงานตนเอง)

เลขที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งทุน

จำนวนตัวบ่งชี้

กลยุทธ์ที่

แนวปฏิบัติที่

ขออนุมัติ

ใช้จริง

มพ.

ภายนอก

ของโครงการ

ที่สำเร็จ

1

ศบพ.5901001

โครงการเยี่ยมเยือนและนิเทศนิสิตฝึกงาน

1,4

1

อิศรา

40,000

23,750

/

-

3

3

2

ศบพ.5901002

โครงการการติดตามการดำเนินชีวิตของนิสิตพิการ

1

1

อิศรา

0

-

-

-

-

-

3

ศบพ.5901003

โครงการวิจัยฯ

3

1

อ.อทิติ

10,000

-

-

-

-

-

4

ศบพ.5901004

โครงการจัดนิทรรศการวันคนพิการสากลร่วมกับจังหวัด

1

1

อิศรา

5,000

-

-

-

-

-

5

ศบพ.5901005

โครงการจัดหางานและฝึกอาชีพเสริมสำหรับนิสิตพิการ

2

1

อิศรา

13,000

-

-

-

-

-

6

ศบพ.5901006

โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตพิการ

1

1

อิศรา

20,000

15,000

/

-

3

3

7

ศบพ.5901007

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

5

1

อภิเชษฐ

69,000

33,350

/

-

3

3

8

ศบพ.5901008

โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษนิสิตพิการ

4

1

ปริตา

10,000

-

-

-

-

-

9

ศบพ.5901009

โครงการจัดทำสื่อแผ่นพับแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ

1

1

กชพร

3,000

-

-

-

-

-

10

ศบพ.5905010

โครงการถวายเทียนพรรษาและพัฒนาศาสนสถาน ประจำปี พ.ศ. 2559

4

1

อภิเชษฐ

5,000

-

-

-

-

-

11

ศบพ.5901011

โครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

4

1

ปริตา

15,000

-

-

-

-

-

รวมโครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต

190,000

72,100

3

-

9

9


แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559…รอบ 12เดือน 

หน่วยงาน ..ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ..

1.       โครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ของหน่วยงานตนเอง)

เลขที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งทุน

จำนวนตัวบ่งชี้

กลยุทธ์ที่

แนวปฏิบัติที่

ขออนุมัติ

ใช้จริง

มพ.

ภายนอก

ของโครงการ

ที่สำเร็จ

1

ศบพ.5901001

โครงการเยี่ยมเยือนและนิเทศนิสิตฝึกงาน

1,4

1

อิศรา

40,000

23,750

/

-

1

1

2

ศบพ.5901002

โครงการการติดตามการดำเนินชีวิตของนิสิตพิการ

1

1

อิศรา

0

0

/

-

1

1

3

ศบพ.5901003

โครงการวิจัยฯ

3

1

อ.อทิติ

10,000

0

/

-

1

0

4

ศบพ.5901004

โครงการจัดนิทรรศการวันคนพิการสากลร่วมกับจังหวัด

1

1

อิศรา

5,000

0

/

-

1

1

5

ศบพ.5901005

โครงการจัดหางานและฝึกอาชีพเสริมสำหรับนิสิตพิการ

2

1

อิศรา

13,000

0

/

-

1

1

6

ศบพ.5901006

โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตพิการ

1

1

อิศรา

20,000

15,000

/

-

1

1

7

ศบพ.5901007

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

5

1

อภิเชษฐ

69,000

33,350

/

-

1

1

8

ศบพ.5901008

โครงการสอนเสริมเพิ่มทักษะวิชาการ

4

1

ปริตา

10,000

9,600

/

-

1

1

9

ศบพ.5901009

โครงการจัดทำสื่อแผ่นพับแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ

1

1

กชพร

3,000

1,509

/

-

1

1

10

ศบพ.5905010

โครงการถวายเทียนพรรษาและพัฒนาศาสนสถาน ประจำปี พ.ศ. 2559

4

1

อภิเชษฐ

5,000

5,000

/

-

1

1

11

ศบพ.5901011

โครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

4

1

ปริตา

15,000

9,417

/

-

1

1

รวมโครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต

190,000

97,626

11

-

11

10


แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560…รอบ 6เดือน 

หน่วยงาน ..ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ..

           1.       โครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ของหน่วยงานตนเอง)

เลขที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งทุน

จำนวนตัวบ่งชี้

Results ที่

แนวปฏิบัติที่

ขออนุมัติ

ใช้จริง

มพ.

ภายนอก

ของโครงการ

ที่สำเร็จ

1

ศบพ.6001001

โครงการเยี่ยมเยือนและนิเทศนิสิตฝึกงาน

4

1

อิศรา

30,000

19,280

/

-

3

3

2

ศบพ.6001002

โครงการการติดตามการดำเนินชีวิตของนิสิตพิการ

4

1

อิศรา

0

-

-

-

-

-

3

ศบพ.6001003

โครงการวิจัยการปรับตัวของนิสิตฯ

4

1

ปริตา

5,000

-

-

-

-

-

4

ศบพ.6001004

โครงการจัดนิทรรศการวันคนพิการสากลร่วมกับจังหวัด

3

2

อิศรา

3,000

3,000

/

-

3

3

5

ศบพ.6001005

โครงการจัดหางานและฝึกอาชีพเสริมสำหรับนิสิตพิการ

2

1,2

อภิเชษฐ

13,000

-

-

-

-

-

6

ศบพ.6001006

โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตพิการ

4

1

อิศรา

20,000

-

-

-

-

-

7

ศบพ.6001007

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

5

1,2

อภิเชษฐ

50,000

-

-

-

-

-

8

ศบพ.6001008

โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษนิสิตพิการ

4

3

ปริตา

5,000

5,000

/

-

3

3

9

ศบพ.6001009

โครงการจัดทำสื่อแผ่นพับแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ

1

4

กชพร

3,000

-

-

-

-

-

10

ศบพ.6005010

โครงการถวายเทียนพรรษาและพัฒนาศาสนสถาน ประจำปี พ.ศ. 2560

4

2

อภิเชษฐ

5,000

-

-

-

-

-

11

ศบพ.6001011

โครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

4

1

ปริตา

15,000

-

-

-

-

-

12

ศบพ.6001012

โครงการส่งเสริมสร้างนวัฒกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกนิสิตพิการ

4

1

ปริตา

30,000

0

/

-

3

0

13

ศบพ.6001013

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้

3

1

อิศรา

10,000

-

-

-

-

-

รวมโครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต

189,000

27,280

4

-

12

9


แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560…รอบ 12เดือน 

หน่วยงาน ..ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ..

           1.       โครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ของหน่วยงานตนเอง)

เลขที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งทุน

จำนวนตัวบ่งชี้

Results ที่

แนวปฏิบัติที่

ขออนุมัติ

ใช้จริง

มพ.

ภายนอก

ของโครงการ

ที่สำเร็จ

1

ศบพ.6001001

โครงการเยี่ยมเยือนและนิเทศนิสิตฝึกงาน

4

1

อิศรา

30,000

19,280

/

-

3

3

2

ศบพ.6001002

โครงการการติดตามการดำเนินชีวิตของนิสิตพิการ

4

1

อิศรา

0

0

/

-

3

3

3

ศบพ.6001003

โครงการวิจัยการปรับตัวของนิสิตฯ

4

1

ปริตา

5,000

-

/

-

3

3

4

ศบพ.6001004

โครงการจัดนิทรรศการวันคนพิการสากลร่วมกับจังหวัด

3

2

อิศรา

3,000

3,000

/

-

3

3

5

ศบพ.6001005

โครงการจัดหางานและฝึกอาชีพเสริมสำหรับนิสิตพิการ

2

1,2

อภิเชษฐ

13,000

0

/

-

3

3

6

ศบพ.6001006

โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตพิการ

4

1

อิศรา

20,000

16,000

/

-

3

3

7

ศบพ.6001007

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

5

1,2

อภิเชษฐ

80,000

80,000

/

-

3

3

8

ศบพ.6001008

โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษนิสิตพิการ

4

3

ปริตา

5,000

5,000

/

-

3

3

9

ศบพ.6001009

โครงการจัดทำสื่อแผ่นพับแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ

1

4

กชพร

3,000

2,243.50

/

-

3

3

10

ศบพ.6005010

โครงการถวายเทียนพรรษาและพัฒนาศาสนสถาน ประจำปี พ.ศ. 2560

4

2

อภิเชษฐ

5,000

3,280

/

-

3

3

11

ศบพ.6001011

โครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

4

1

ปริตา

15,000

5,863.50

/

-

3

3

12

ศบพ.6001012

โครงการส่งเสริมสร้างนวัฒกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกนิสิตพิการ

4

1

ปริตา

30,000

0

/

-

3

0

13

ศบพ.6001013

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้

3

1

อิศรา

10,000

0

/

-

3

3

รวมโครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต

219,000

134,667

13

-

39

36


แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561…รอบ 6เดือน 

หน่วยงาน ..ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ..

           1.       โครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ของหน่วยงานตนเอง)

เลขที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งทุน

จำนวนตัวบ่งชี้

Results ที่

แนวปฏิบัติที่

ขออนุมัติ

ใช้จริง

มพ.

ภายนอก

ของโครงการ

ที่สำเร็จ

1

ศบพ.6101001

โครงการเยี่ยมเยือนและนิเทศนิสิตฝึกงาน

4

1

อิศรา

30,000

13,520

/

-

3

3

2

ศบพ.6101002

โครงการวิจัยฯ

4

1

อภิเชษฐ

3,000

-

-

-

-

-

3

ศบพ.6101003

โครงการจัดนิทรรศการวันคนพิการสากลร่วมกับจังหวัด

4

1

อิศรา

3,000

-

-

-

-

-

4

ศบพ.6101004

โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร

3

2

อภิเชษฐ

143,000

-

-

-

-

-

5

ศบพ.6101005

โครงการสอนเสริมทักษะวิชาการ

2

1,2

ปริตา

2,000

-

-

-

-

-

6

ศบพ.6101006

โครงการจัดทำสื่อแผ่นพับแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ

4

1

กชพร

3,000

-

-

-

-

-

7

ศบพ.6101007

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

5

1,2

อภิเชษฐ

12,000

-

-

-

-

-

8

ศบพ.6101008

โครงการเสริมทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

4

3

ปริตา

5,000

-

-

-

-

-

9

ศบพ.6101009

โครงการนวัฒธรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกแกนิสิตพิการ

1

4

อิศรา

25,000

20,000

/

-

3

3

10

ศบพ.6105010

โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายนิสิตพิการ

4

2

อิศรา

-

-

-

-

-

-

11

ศบพ.6101011

โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายบุคลากร

4

1

กชพร

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมโครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต

226,000

33,520

2

-

6

6

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: issara.ja วันที่: 12 Jun 2018 09:13