เอกสารที่ใช้ในการขอรับบริการ

เอกสารที่ใช้ในการขอรับบริการ

  1. ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ทุกครั้ง นิสิตพิการที่ต้องการขอรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก จะต้องลงทะเบียนแรกรับที่ผู้ประสานงาน DSS ของมหาวิทยาลัยฯ
  2. ผู้ประสานงาน DSS จะเป็นผู้ทำการนัดเวลาและสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพความพิการในปัจจุบัน บริการที่ร้องขอ และรายละเอียดของเอกสารความพิการที่นิสิตจะต้องจัดส่ง
  3. นิสิตพิการยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด
  4. ผู้ประสานงาน DSS ทำการประสานงานในการจัดประชุมทีม เพื่อจัดบริการสนับสนุนสำหรับนิสิตพิการ โดยพิจารณาการบริการตามความต้องการจำเป็นและตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
  5. ผู้ประสานงาน DSS แจ้งผลการพิจารณาของทีมให้นิสิตพิการทราบ
  6. เมื่อนิสิตพิการต้องการใช้บริการให้มากรอกแบบขอรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและยื่นต่องานบริการ (งานตาฯ งานเทคโนโลยีฯ และงานให้คำปรึกษา) โดยยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน
  7. เจ้าหน้าที่งานบริการต่างๆ ดำเนินการตามคำร้องขอในแบบขอรับบริการ

แบบฟอร์มDSS