ประวัติหน่วยงาน

นางกชพร เขื่อนเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน 3542

1. งานธุรการ

 • 1.1 เสนอแฟ้มหนังสือต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
 • 1.2 ลงทะเบียนหนังสือรับภายใน หนังสือรับภายนอก ประกาศ / คำสั่ง / ระเบียบ / ข้อบังคับ
 • 1.3 ออกเลขหนังสือส่งภายใน
 • 1.4 จัดทำหนังสือโต้ตอบและจัดทำหนังสือราชการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 1.5 แยก-จัดเก็บหนังสือและเอกสารทางราชการ
 • 1.6 ดำเนินการแจ้งเวียนเอกสารให้กับบุคลากรในศูนย์ และดำเนินการแจ้งเวียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคณะ ส่วนงานต่างๆ
 • 1.7 สรุปวันลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อนของบุคลากรต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
 • 1.8 จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างๆในการเดินทางไปราชการของผู้อำนวยการศูนย์
 • 1.9 ดำเนินการสั่งซื้อพัสดุ ภายในศูนย์
 • 1.10 ตรวจเช็คพัสดุประจำเดือนภายในศูนย์ฯ
 • 1.11 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ ภายในศูนย์ฯ
 • 1.12 ทำหน้าที่การเงินของศูนย์ฯ
 • 1.13 ช่วยปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. โครงการ

2.1 จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติงานและนอกแผน ประจำปี 2555 ดังนี้

 • 2.1.1 โครงการติดตามนิสิตพิการ
 • 2.1.2 โครงการเยี่ยมเยือนนิสิตพิการ
 • 2.1.3 โครงการอบรมแง่คิดใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตพิการ
 • 2.1.4 โครงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการของศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการประจำปีงบประมาณ 2556
 • 2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนิสิตพิการเครือข่ายภาคเหนือ
 • 2.1.6 โครงการถวายเทียนพรรษาและพัฒนาศาสนสถานประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555
 • 2.1.7 โครงการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำปีการศึกษา 2555
 • 2.1.8 โครงการอบรมจิตวิทยา (จิตอาสา) การให้บริการนิสิตพิการ

3. ดูแลและปรับปรุงแก้ไข web-site ของศูนย์ฯ

4. จัดรวบรวมไฟล์ข้อสอบนิสิตพิการ

5. รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน

5.1 องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

6. โครงการจัดหาหน่วยงานเพื่อการฝึกงาน , การหางานและการติดตามการทำงานของนิสิตพิการ

7. ผลิตสื่ออักษรเบรลล์และหนังสือเสียง