งานวิชาการ

นางสาวปริตา เจริญสิน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน 3542

งานบริการด้านการศึกษาและวิชาการ

งานบริการด้านการศึกษาและวิชาการ เป็นการให้บริการสนับสนุนและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่ช่วยให้นิสิตพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตทั่วไปโดยลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของนิสิตพิการ เพื่อช่วยให้นิสิตพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ซึ่งบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความจำเป็นของนิสิต โดยมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้

1.การให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการตามประเภทความพิการ

บริการสำหรับนิสิตพิการที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้แก่

 • 1.1 ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเช่นโปรแกรม JAWSโปรแกรมตาทิพย์และโปรแกรม ZOOM TEXT
 • 1.2 จัดทำเอกสารประกอบการเรียนโดยการขยายขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสมจำเป็นพิเศษให้กับนิสิตสายตาเลือนราง
 • 1.3 จัดทำเอกสารประกอบการเรียนเป็นอักษรเบรลล์สำหรับนิสิตตาบอด
 • 1.4 บริการจัดรูปแบบเอกสารหรือรายงานไม่เกิน 30หน้าโดยจะต้องพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว
 • 1.5 บริการอ่านหนังสือ/ตำรา พร้อมบันทึกเสียงลงแผ่นซีดี
 • 1.6 จัดสถานที่สอบและดำเนินการจัดสอบให้แก่นิสิตตาบอด
 • 1.7 ให้ยืมอุปกรณ์เฉพาะความพิการ เช่น เครื่องขยายภาพและตัวอักษรเครื่่่องบันทึกและเล่นสื่อเสียงระบบเดซี่ เป็นต้น

บริการสำหรับนิสิตพิการที่มีความบกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหวให้ยืมสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่รถเข็นสำหรับคนพิการ (wheelchair)

บริการอื่นๆสำหรับนิสิตพิการทุกประเภท

 • 1.1 ให้คำปรึกษารายบุคคลหรือกลุ่ม
 • 1.2 จัดหาผู้ช่วยนิสิตพิการ
 • 1.3 สวัสดิการหอพักภายในมหาวิทยาลัย
 • 1.4 อำนวยความสะดวกแก่นิสิตพิการในประเภทต่างๆได้ตามความจำเป็นอย่างสมเหตุ สมผล