ติดตามนิสิต

นายอิศรา จติกุล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน 3542

(งานติดตามความเป็นอยู่นิสิตพิการตลอดปีการศึกษา)

1.1 ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการตามความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผล

1.2 จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติงานและนอกแผนประจำปี 2555 ดังนี้

  • 1.2.1 โครงการติดตามนิสิตพิการ
  • 1.2.2 โครงการเยี่ยมเยือนนิสิตพิการ
  • 1.2.3 โครงการอบรมแง่คิดใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตพิการ
  • 1.2.4 โครงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการของศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการประจำปีงบประมาณ 2556
  • 1.2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนิสิตพิการเครือข่ายภาคเหนือ
  • 1.2.6 โครงการถวายเทียนพรรษาและพัฒนาศาสนสถานประจำปีการศึกษา พ.ศ.2555
  • 1.2.7 โครงการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำปีการศึกษา 2555
  • 1.2.8 โครงการอบรมจิตวิทยา(จิตอาสา)การให้บริการนิสิตพิการ
  • 1.2.9 โครงการผลิตสื่อหนังสือเสียง
  • 1.2.10 โครงการผลิตสื่อหนังสือเบรลล์

1.3 ประสานงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ศูนย์

1.4 ประสานงานการจัดเพิ่มข้องมูลข่าวสารในเว็บไซต์ศูนย์ฯ

1.5 ประสานงานกับกรมการจัดหางานให้กับนิสิตพิการที่จบการศึกษา

1.6 จัดทำรายงานผลการติดตามนิสิตประจำเดือนให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ

1.7 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2555

1.8 นำนิสิตพิการไปขึ้นทะเบียนผู้พิการที่เทศบาลตำบลแม่กา

1.9 คณะกรรมการดำเนินการศูนย์ฯ

1.10 คณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ

รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ

2.1 ทำหน้าที่พนักงานเดินเอกสาร

2.2 เสนอแฟ้มหนังสือต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา

2.3 แจ้งเวียนหนังสือราชการภายในและภายนอก