นโยบายและแผน/ประกันคุณภาพ

นายอภิเชษฐ ดูใจ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน 3542

(งานติดตามความเป็นอยู่นิสิตพิการตลอดปีการศึกษา)

1. รับผิดชอบการทำการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) และการจัดระบบบริหารงานคุณภาพ(ISO)

1.1 งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

 • - ดูแลรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ
 • - ประสานงานกับคณะ ส่วนกลางในการจัดเตรียมข้อมูล SAR ของฝ่ายวิชาการ

1.2 งานด้านการจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO)

 • - ประสานงานด้านการจัดระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000) ของศูนย์ให้บริการ และสนับสนุนนิสิตพิการ
 • - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000)
 • - รับผิดชอบงานประชุมของคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000) ของส่วนงานฯ
 • - ดำเนินการจัดพิมพ์ Flow Chart การปฏิบัติงานของแต่ละงานในศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ
 • - ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000) ของส่วนงานฯ
 • - ตรวจสอบเอกสาร SP และ WI พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไข
 • - ตรวจสอบเอกสาร KPI และ Action Plan พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติและแก้ไข
 • - ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000)
 • - ประสานงานภายในส่วนงานเรื่องการจัดทำวิจัยในศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ
 • - จัดทำโครงการวิจัยภายในศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ
 • - จัดหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำวิจัยภายในศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ

1.3 งานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)

 • - ประสานงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ภายในส่วนงานฯ
 • - ร่วมโครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กรที่มหาวิทยาลัยจัด

2. โครงการ

2.1 จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติงานและนอกแผน ประจำปี 2555 ดังนี้

 • 2.1.1 โครงการติดตามนิสิตพิการ
 • 2.1.2 โครงการเยี่ยมเยือนนิสิตพิการ
 • 2.1.3 โครงการอบรมแง่คิดใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตพิการ
 • 2.1.4 โครงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการของศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556
 • 2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนิสิตพิการเครือข่ายภาคเหนือ
 • 2.1.6 โครงการถวายเทียนพรรษาและพัฒนาศาสนสถานประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555
 • 2.1.7 โครงการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงานประจำปีการศึกษา 2555
 • 2.1.8 โครงการอบรมจิตวิทยา (จิตอาสา) การให้บริการนิสิตพิการ
 • 2.1.9 โครงการผลิตสื่อหนังสือเสียง
 • 2.1.10 โครงการผลิตสื่อหนังสือเบรลล์

3. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่ต้องรับผิดชอบ

 • 3.1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
 • 3.2 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 • 3.3 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
  ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

4.งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

5.งานวิเคราะห์งบประมาณ