แนะนำหน่วยงาน

ตราสัญลักษณ์

about img

ตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์ มีลักษณะเป็นวงกลมซ้อนกันสองชั้น วงกลมรอบนอกด้านบนมีชื่อศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ด้านล่างมีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยา วงกลมรอบในเป็นรูปสองมือโอบอุ้มหัวใจและภายในหัวใจมีสัญลักษณ์คนพิการ ด้านล่างสองมือมีอักษรย่อ DSS และชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO

ผู้อำนวยการศูนย์

about img

ดร.อทิติ วลัญช์เพียร

Dr. Athiti Valunpion

ตำแหน่งทางการบริหาร: รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยพะเยา

เบอร์ภายใน 3541 e-mail: athiti.va@up.ac.th

ห้องทำงาน: ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารหอสมุด

ปรัชญา

ส่งเสริมการให้บริการและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นิสิตผู้พิการให้เป็นผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตในช่วงเวลาของการศึกษาเฉกเช่นเดียวกับนิสิตปรกติทั่วไปอย่างมีคุณภาพ และนิสิตพิการผู้นั้นจะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถซึ่งจะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการให้บริการนิสิตพิการสามารถดำเนินชีวิตและศึกษาในทางวิชาการ รวมทั้งอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างมีความสุข สามารถเกิดแรงจูงใจที่จะกระทำและศึกษาในบทบาทของตนเองได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกับ ผู้อื่นที่มิได้ทุพพลภาพ

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ของนิสิตผู้พิการ
  2. จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  3. ส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตผู้พิการ

เป้าหมาย

ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) เป็นงานที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้แก่นิสิตพิการในระดับอุดมศึกษา เช่น ด้านร่างกาย ด้านการมองเห็น และด้านการได้ยิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีเป้าหมายดังนี้ 1. นิสิตพิการของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับบริการและสนับสนุนด้านการศึกษา สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมนิสิตปกติ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขตลอดจนสำเร็จการศึกษา 2. นิสิตตาบอดได้รับบริการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอนอักษรปกติเป็นหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียง 3. นิสิตพิการได้รับคำแนะนำปรึกษา สามารถยืมอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อที่จำเป็นใน การเรียนของนิสิตพิการได้ 4. ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยพะเยา มีเครือข่ายกับสถาบันการ ศึกษาระดับต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ